N-[3-methyl-1-(naphthalen-1-ylmethyl)-1H-pyrazol-5-yl]pyridine-3-carboxamide

N-[3-methyl-1-(naphthalen-1-ylmethyl)-1H-pyrazol-5-yl]pyridine-3-carboxamide