2-methoxy-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridine-3-carboxamide

2-methoxy-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridine-3-carboxamide