ethyl (5-{[(4-chlorophenoxy)acetyl]amino}-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetate

ethyl (5-{[(4-chlorophenoxy)acetyl]amino}-3-methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetate