N-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-(5-methyl-3-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetamide

N-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-(5-methyl-3-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetamide