N-[4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)benzamide

N-[4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)benzamide