3-amino-5-chloro-N-(3,4-dimethylphenyl)-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide

3-amino-5-chloro-N-(3,4-dimethylphenyl)-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide