3-amino-N-(3,4-dimethylphenyl)-4,5,6-trimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide

3-amino-N-(3,4-dimethylphenyl)-4,5,6-trimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide