5-chloro-3-cyano-N-(4-methoxyphenyl)-4,6-dimethylpyridine-2-sulfonamide

5-chloro-3-cyano-N-(4-methoxyphenyl)-4,6-dimethylpyridine-2-sulfonamide