2-(chloromethyl)-5-(2-ethoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole

2-(chloromethyl)-5-(2-ethoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole