5-(diethylsulfamoyl)-2-ethoxybenzamide

5-(diethylsulfamoyl)-2-ethoxybenzamide