ethyl [4-(pyridin-4-ylmethyl)phenyl]carbamate

ethyl [4-(pyridin-4-ylmethyl)phenyl]carbamate