N-(3-fluoro-2-methylphenyl)-2,3,4-trimethoxybenzamide

N-(3-fluoro-2-methylphenyl)-2,3,4-trimethoxybenzamide