2,3,4-trimethoxy-N-(3-methoxy-4-methylphenyl)benzamide

2,3,4-trimethoxy-N-(3-methoxy-4-methylphenyl)benzamide