1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-2-[(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)sulfanyl]ethanone

1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-2-[(5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)sulfanyl]ethanone