4-methyl-N-[3-(methylsulfonyl)phenyl]benzenesulfonamide

4-methyl-N-[3-(methylsulfonyl)phenyl]benzenesulfonamide