N-[3-(methylsulfonyl)phenyl]cyclopropanecarboxamide

N-[3-(methylsulfonyl)phenyl]cyclopropanecarboxamide