4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-5-amine

4-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1,2,3-triazol-5-amine