N-[1-(3-fluorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-yl]-2-methylbenzamide

N-[1-(3-fluorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-yl]-2-methylbenzamide