4,5-bis(4-methoxyphenyl)-3-(thiophen-2-ylmethyl)-1,3-oxazol-2(3H)-one

4,5-bis(4-methoxyphenyl)-3-(thiophen-2-ylmethyl)-1,3-oxazol-2(3H)-one