2-ethoxy-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridine-3-carboxamide

2-ethoxy-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridine-3-carboxamide