4-chlorophenyl {[3-cyano-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridin-2-yl]sulfanyl}acetate

4-chlorophenyl {[3-cyano-4-(methoxymethyl)-6-methylpyridin-2-yl]sulfanyl}acetate