N-[4-(2-methyl-1,3-oxazol-5-yl)phenyl]-1,2-dihydroacenaphthylene-5-sulfonamide

N-[4-(2-methyl-1,3-oxazol-5-yl)phenyl]-1,2-dihydroacenaphthylene-5-sulfonamide