1-Ethyl-1H-benzoimidazol-5-ylamine

1-Ethyl-1H-benzoimidazol-5-ylamine