ethyl (4-{[(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)carbonyl]amino}-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetate

ethyl (4-{[(3-chloro-1-benzothiophen-2-yl)carbonyl]amino}-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetate