ethyl (4-{[(3-chlorophenoxy)acetyl]amino}-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetate

ethyl (4-{[(3-chlorophenoxy)acetyl]amino}-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetate