2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-1-(3-benzoylimidazolidin-1-yl)ethanone

2-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-1-(3-benzoylimidazolidin-1-yl)ethanone