4-(2,6-dimethoxyphenoxy)-5-nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile

4-(2,6-dimethoxyphenoxy)-5-nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile