3-chloro-N-[1-(3-fluorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-yl]benzamide

3-chloro-N-[1-(3-fluorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-yl]benzamide