(3,4-Diethoxyphenyl)[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]methanethione

(3,4-Diethoxyphenyl)[4-(2-fluorophenyl)piperazin-1-yl]methanethione