(4-Benzylpiperazin-1-yl)(3,4-diethoxyphenyl)methanethione

(4-Benzylpiperazin-1-yl)(3,4-diethoxyphenyl)methanethione