4-{5-[(2-fluorophenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl}-2-methylquinoline

4-{5-[(2-fluorophenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl}-2-methylquinoline