3-(5-bromofuran-2-yl)-5-[(3-methoxyphenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazole

3-(5-bromofuran-2-yl)-5-[(3-methoxyphenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazole