ethyl {3,5-dimethyl-4-[(3-methyl-4-nitrobenzoyl)amino]-1H-pyrazol-1-yl}acetate

ethyl {3,5-dimethyl-4-[(3-methyl-4-nitrobenzoyl)amino]-1H-pyrazol-1-yl}acetate