2-chloro-N-[4-[(4-hydroxyphenyl)carbamoyl]phenyl]benzamide

2-chloro-N-[4-[(4-hydroxyphenyl)carbamoyl]phenyl]benzamide