1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-2-ol

1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropan-2-ol