5-[(2-methylphenoxy)methyl]-2-(morpholin-4-ylmethyl)-4-phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione

5-[(2-methylphenoxy)methyl]-2-(morpholin-4-ylmethyl)-4-phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione