4-methoxy-N-[3-(methylsulfonyl)phenyl]benzamide

4-methoxy-N-[3-(methylsulfonyl)phenyl]benzamide