3,4-dimethoxy-N-[3-(methylsulfonyl)phenyl]benzamide

3,4-dimethoxy-N-[3-(methylsulfonyl)phenyl]benzamide