2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl phenylcarbamate

2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl phenylcarbamate