N-(6-methoxypyridin-3-yl)-2-phenoxybenzamide

N-(6-methoxypyridin-3-yl)-2-phenoxybenzamide