methyl {4-[(2,6-dimethylphenyl)sulfamoyl]-2-methylphenoxy}acetate

methyl {4-[(2,6-dimethylphenyl)sulfamoyl]-2-methylphenoxy}acetate