N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-2-(2-phenylethyl)benzamide

N-[4-(cyanomethyl)phenyl]-2-(2-phenylethyl)benzamide