3-{[4-(2,4-dimethylphenyl)piperazin-1-yl]carbonyl}-2H-chromen-2-one

3-{[4-(2,4-dimethylphenyl)piperazin-1-yl]carbonyl}-2H-chromen-2-one