N-(2-fluorophenyl)-3-[4-(propan-2-ylsulfamoyl)phenyl]propanamide

N-(2-fluorophenyl)-3-[4-(propan-2-ylsulfamoyl)phenyl]propanamide