2-(4-bromophenoxy)-N-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)acetamide

2-(4-bromophenoxy)-N-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)acetamide