6-(2-oxo-2-phenylethyl)-8,9,10,11-tetrahydro[1]benzothieno[3,2-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-5(6H)-one

6-(2-oxo-2-phenylethyl)-8,9,10,11-tetrahydro[1]benzothieno[3,2-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-5(6H)-one