3-{[2-(1H-benzimidazol-2-yl)ethyl]amino}-5,5-dimethyl-2-propanoylcyclohex-2-en-1-one

3-{[2-(1H-benzimidazol-2-yl)ethyl]amino}-5,5-dimethyl-2-propanoylcyclohex-2-en-1-one