3-amino-N-(2,5-dichlorophenyl)-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide

3-amino-N-(2,5-dichlorophenyl)-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide