2-acetyl-3-[(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)amino]-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one

2-acetyl-3-[(1H-benzimidazol-2-ylmethyl)amino]-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one