2-fluorobenzyl 1,2-dimethyl-4-nitro-1H-imidazole-5-carboxylate

2-fluorobenzyl 1,2-dimethyl-4-nitro-1H-imidazole-5-carboxylate